Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest TRASAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000312748, posiadającej nr NIP: 8133562480 i nr REGON: 180359460. (dalej jako Administrator) . 
Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są  przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO. 
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest  dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem biuro@trasal.pl , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych  w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących  celach: 
1. Komunikacji z Użytkownikiem,
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie  telefonicznym. 
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach: 
1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem  a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym  klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;​ 
3. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec  Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora  podmiotom trzecim. 
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny  do osiągnięcia określonych celów, tj.: 
 w przypadku świadczenia usługi na rzecz Użytkownika - przez okres  niezbędny dla realizacji przez Administratora zamówionej usługi a następnie przez okres następnych 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Administrator zakończył świadczenie usługi lub dokonał dostarczenia produktu. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem  danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: 
ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów lub mailowo: biuro@trasal.pl
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

REALIZACJE

OFERTA

KONTAKT

TRASAL Sp. z o. o.

GŁÓWNA

 

INWESTORZY

O NAS

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PRACA

Copyrights TRASAL Sp. z o. o. 2020r.

kontakt:  tel. (17) 78 37 345; fax (17) 78 37 346; e-mail: biuro@trasal.pl